Hoppa till innehåll

Denna integritetspolicy (hädanefter kallad ”denna policy”) anger riktlinjerna för hur Game Lounge Limited hanterar den information och de personuppgifter du har lämnat till oss och som gör det möjligt för oss att effektivt hantera det förhållande du har med oss.

Denna policy gäller för våra webbplatser, applikationer, produkter och/eller tjänster som länkar till denna policy eller som inte har en separat policy (hädanefter kallade ”våra tjänster”). Denna integritetspolicy syftar till att ge dig en bättre förståelse för de uppgifter vi samlar in, anledningen till att vi samlar in sådana uppgifter, sättet på vilket vi hanterar dessa uppgifter, de enheter vi delar nämnda personuppgifter med, dina rättigheter i förhållande till insamling, behandling och delning av sådana uppgifter samt andra relevanta frågor som rör integritet och säkerhet.

Eventuella personuppgifter som du lämnar eller som vi redan innehar kommer att behandlas i linje med och på det sätt som anges i denna integritetspolicy. All information kommer att tillhandahållas genom Game Lounge-webbplatsen (”webbplatsen”) eller på andra sätt som Game Lounge kan göra tillgängliga från tid till annan.

Genom att läsa denna policy förstår och godkänner du att dina personuppgifter kan behandlas på det sätt som anges i denna policy. Om du inte godkänner villkoren i denna integritetspolicy ska du inte använda webbplatsen eller på annat sätt lämna dina personuppgifter till oss.

Varje hänvisning som görs i denna policy till ”Game Lounge”, ”oss”, ”vi” eller ”vår/vårt” avser personuppgiftsansvarig, det vill säga Game Lounge Limited, ett maltesiskt bolag med registreringsnummer C 53144 och med registrerad adress i Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta och som äger webbplatsen www.betting.com

All behandling av personuppgifter som utförs av Game Lounge enligt beskrivningen i denna integritetspolicy ska bedrivas i linje med:

– Maltesiska dataskyddsförordningen (hädanefter kallad ”DPA” – kapitel 586 i Maltas lagstiftning) samt eventuell kompletterande lagstiftning som utfärdats enligt DPA, som kan ändras från tid till annan; och

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 den 27 april 2016 angående skyddet för fysiska personer vid behandlingen av personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, samt upphävandet av direktiv 95/46/EC (allmänna dataskyddsförordningen) (hädanefter kallad ”förordningen” eller ”GDPR”).

DPA och GDPR ska hädanefter tillsammans kallas ”dataskyddslagarna”.

Game Lounge bestämmer sättet och för vilket ändamål personuppgifterna ska behandlas och agerar därför som ”personuppgiftsansvarig” i tillämpliga dataskyddslagar.

Definitioner

Cookies

När du besöker vår webbplats samlar vi in särskilda kategorier av personuppgifter automatiskt genom användning av cookies och liknande tekniker.

För mer utförlig information om vad cookies är och hur och varför vi behandlar sådana uppgifter på detta sätt (inbegripet skillnaden mellan nödvändiga och icke-nödvändiga cookies), läs vår detaljerade men lättlästa Cookiepolicy.

Bolagsinformation

Game Lounge Limited C53144 of Spinola Parks Level 5 Triq Dun Mikiel Ang Borg St Julians, Malta. Kontaktinformation: [email protected] eller genom att skriva till adresserna ovan.

Personuppgiftsansvarig

”Personuppgiftsansvarig” avser den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, institution eller annan organisation som, ensam eller gemensamt med andra, bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till.

Personuppgiftsbiträde

”Den registrerade” är den fysiska person som personuppgifterna avser.

Den registrerade

”Den registrerade” avser all information som identifierar dig som individ eller som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Användningsdata

”Användningsdata” betyder information som samlas in automatiskt via webbplatsen (eller tredjepartstjänster som används av Game Lounge), som kan inkludera: IP-adresser, de olika detaljerna per besök och detaljerna om vägen som följs med särskild hänvisning till sekvensen av de besökta sidorna och andra parametrar om enhetens operativsystem och/eller användarens IT-miljö.

Användare

”Användare” är individen som använder https://betting.com/sv som om inte annat anges sammanfaller med den registrerade.

Säkerhet

Game Lounge lagrar dina personuppgifter digitalt på krypterade hårddiskar.

Skydd av Personuppgifter

Personuppgifter som innehas av oss skyddas med användning av säkerhetsprocesser och system med högsta branschstandard. Vårt åtagande att skydda personuppgifter sker inte bara genom kvalitet och hög standard, utan även genom den bästa och mest effektiva tillämpningen av lagen. Vi är bundna till att endast behandla personuppgifter om sådan behandling baseras på verkliga och legitima skäl på grundval av en av de rättsliga grunder som fastställts i GDPR.

Personuppgifter du ger oss

Du kan ge oss dina personliga uppgifter genom att:

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev
  • Fylla i formuläret för att kontakta oss

I det följande rapporterar vi den detaljerade uppsättningen av uppgifter som vi ber dig, obligatoriskt eller valfritt för varje process du kan vara involverad i.

ProcessObligatoriska personuppgifterValfria personuppgifter
Kontakta oss-formulärNamn, e-postadress, användningsdata och cookiesdataIngen
Prenumerera på vårt nyhetsbrevE-postadress, användningsdata och cookiesdataIngen

Personuppgifter vi samlar in från din enhet

Vi använder data och cookies för att hantera vår webbplats och för att se till att innehållet från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din enhet. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

ProcessRättslig grund för behandling
PrenumerationerMedgivande
KontaktformulärBerättigat intresse och samtycke

Behandling Baserad på Våra Legitima Intressen

Ett legitimt intresse föreligger när vi har ett affärsmässigt eller kommersiellt skäl till att behandla personuppgifter. Vi förbinder oss i sådana fall att skydda dina personuppgifter och sättet på vilket dessa uppgifter behandlas samt att säkerställa att sådan behandling inte är orättvis mot dig eller dina intressen.

Behandling Baserad på ditt Samtycke

Samtycke är inte den enda grunden som vi är tillåtna eller skyldiga att förlita oss på vid behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar endast personuppgifter baserat på ditt samtycke i fall där vi inte kan eller väljer att inte förlita oss på en bakomliggande rättslig grund (som efterlevnad av en rättslig skyldighet eller ett legitimt intresse). När vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, ska du ha rätt att återkalla ditt samtycke när som helst och på samma sätt som det tidigare lämnats av dig. I händelse av att du utövar din rätt att återkalla ditt samtycke kommer vi att avgöra huruvida vi har möjlighet (eller är skyldiga) att behandla dina personuppgifter baserat på någon annan rättslig grund än samtycke. Om så är fallet kommer vi att meddela dig i enlighet med detta. Ett återkallande av ditt samtycke kommer inte att ogiltigförklara behandlingsförfaranden som utförts innan du har återkallat ditt samtycke.

För att undvika eventuella missförstånd vill vi påpeka att i de begränsade fall där vi inte kan eller väljer att inte förlita oss på en annan rättslig grund (till exempel våra legitima intressen) kommer vi att behandla dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke.

I de fall där behandlingen sker på grundval av ditt samtycke ( vilket vi aldrig kommer förutsätta har lämnats, men som vi ska ha erhållit på ett tydligt och uttryckligt sätt från dig) HAR DU RÄTT ATT ÅTERKALLA DITT SAMTYCKE NÄR SOM HELST och detta på samma sätt som du ska ha lämnat det till oss.

Om du skulle utöva din rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (genom att skriva till oss på den fysiska adressen eller e-postadressen nedan) kommer vi i detta skede att avgöra om det finns en alternativ rättslig grund för att behandla dina personuppgifter (till exempel på grundval av en rättslig skyldighet som vi omfattas av) enligt vilken vi skulle ha rätt (eller till och med en skyldighet) att behandla dina personuppgifter utan att behöva ditt samtycke, och i sådana fall meddela dig om detta.

När vi ber dig om sådana personuppgifter kan du alltid neka, men om du nekar att lämna nödvändiga uppgifter som krävs för att tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna är det inte nödvändigtvis säkert att vi kan tillhandahålla sådana tjänster (i synnerhet om samtycke är den enda rättsliga grund som är tillgänglig för oss).

Bara för att klargöra så är samtycke inte den enda grund som tillåter oss att behandla dina personuppgifter . I föregående avsnitt ovan beskrev vi de olika grunder som vi förlitar oss på när vi behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål.

Andra Ändamål

Vi kan vara skyldiga att använda och lagra personuppgifter för att förhindra förlust och för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet eller egendom, eller andra personers rättigheter i enlighet med våra legitima intressen.

Lagring av Uppgifter

Vi lagrar uppgifter under begränsade perioder när de behöver lagras för legitima affärsmässiga eller juridiska ändamål. Vi försöker säkerställa att våra tjänster skyddar uppgifter från oavsiktlig eller skadlig radering. På grund av detta kan det förekomma fördröjningar från det att du raderar något tills kopior raderas från våra aktiva system och backupsystem. Om du behöver mer information, kontakta oss på [email protected]

Delar vi dina personuppgifter?

Vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer för att ge dig den bästa servicen.

3:e partTjänstPlatsData
Google Ireland LimitedGoogle Analytics: spåra och undersöka användningen av www.betting.com

Google Tag Manager: tagghanteringstjänster;

Google Drive: spara och hantera säkerhetskopior
IrlandCookies, användning av data

Auktoriserad Utlämning av Personuppgifter till Tredje Part

Utan att det påverkar något annat i denna integritetspolicy kan personuppgifter som rör dig delas med auktoriserade tredje parter i eller utanför EU/EES, där sådan utlämning är tillåten eller krävs enligt lagar om skydd av personuppgifter och/eller annan tillämplig lagstiftning. Dessa auktoriserade tredje parter kan inbegripa, men är inte begränsade till, enheter inom Game Lounge, andra tredje parter och organisationer som brottsbekämpande myndigheter, samarbetande bokförings- och revisionsbyråer, tillsynsmyndigheter, relevanta myndigheter och leverantörer av digital marknadsföring. Vi kan även dela sådana personuppgifter med organisationer som har introducerat dig för oss, tredje parter som du har bett oss eller tillåtit oss att dela dina uppgifter med eller andra tredje parter som vi är tvungna att dela dina personuppgifter med för att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och/eller tjänster du har begärt. De personuppgifter som delas kommer att bero på den eller de produkter och/eller tjänster du väljer att använda.

När sådana personuppgifter måste överföras utanför EES – europeiska ekonomiska samarbetsområdet, säkerställer vi att alla nödvändiga och lämpliga skyddsåtgärder är på plats. Vi kan även lämna ut personuppgifter till andra bolag inom närstående eller dotterbolag och till affärspartner, eller till efterföljande rättsinnehavare till vår verksamhet. Sättet på vilket dataöverföring utanför EES hanteras beskrivs utförligt nedan. Dina personuppgifter kommer aldrig att delas med tredje parter för deras marknadsföringsändamål (såvida du inte ger ditt samtycke till det).

Delning av Personuppgifter till Andra Kategorier av Mottagare

Relevanta uppgifter kommer även att lämnas ut eller delas i enlighet med vad som är lämpligt (och alltid i linje med dataskyddslagarna) till/med medlemmar och personal inom Game Lounge, till/med andra enheter inom Game Lounge (till exempel i enlighet med juridiska skyldigheter) och/eller till/med anknutna enheter och/eller underleverantörer etablerade inom Europeiska unionen om det är relevant för något av ändamålen beskrivna i denna integritetspolicy (inbegripet till/med våra tjänsteleverantörer som möjliggör webbplatsens funktionalitet och/eller eventuella tjänster du kan behöva). Personuppgifter kommer enbart att delas av oss i syfte att tillhandahålla de tjänster du begär från oss eller av andra lagenliga skäl (inbegripet auktoriserade utlämningar som inte kräver ditt samtycke).

Eventuella auktoriserade utlämningar kommer att ske i enlighet med dataskyddslagarna (till exempel är alla våra personuppgiftsbiträden bundna av kraven i nämnda dataskyddslagar, inbegripet en strikt skyldighet att hålla alla uppgifter de erhåller konfidentiella och att säkerställa att deras anställda/personal också omfattas av liknande skyldigheter). Ovannämnda tjänsteleverantörer (våra personuppgiftsbiträden) är dessutom bundna av ett antal andra skyldigheter (särskilt de som fastställs i artikel 28 i GDPR).

Dina personuppgifter kommer aldrig att delas med tredje parter för deras marknadsföringsändamål (såvida du inte ger ditt samtycke till det) .

Internetkommunikation

Du ska vara medveten om att uppgifter som skickas över internet kan överföras över internationella gränser även om sändare och mottagare av uppgifterna befinner sig i samma land. Vi kan inte hållas ansvariga för något du eller en tredje part gjort eller underlåtit att göra avseende personuppgifter innan vi tar emot dem, inbegripet, men inte begränsat till, eventuell överföring av personuppgifter från dig till oss via ett land som har ett mindre omfattande dataskydd än det som gäller inom Europeiska unionen, och detta oavsett tekniska hjälpmedel (till exempel WhatsApp, Skype, Dropbox etc.).

Vidare frånsäger vi oss allt ansvar för säkerheten för dina uppgifter i samband med överföringen via internet såvida vårt ansvar inte uttryckligen framgår i en lag med verkan i Malta.

Personuppgifternas Korrekthet

Alla rimliga ansträngningar görs för att hålla personuppgifter vi innehar om dig uppdaterade och så korrekta som möjligt. Du kan kontrollera den information vi innehar om dig när som helst genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs nedan. Om du upptäcker några felaktigheter kommer vi att rätta till dem och när så krävs radera dem. Nedan hittar du en utförlig lista över dina juridiska rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Länkar till Tredjepartswebbplatser

Länkar vi tillhandahåller till tredjepartswebbplatser är tydligt markerade och vi är på inget sätt ansvariga för (inte heller kan vi på något sätt anses godkänna) innehållet på sådana webbplatser (inbegripet tillämpliga integritetspolicyer eller databehandling). Vi rekommenderar starkt att du läser integritetspolicyerna för sådana tredjepartswebbplatser.

Överföring av Uppgifter Utanför EES

Dina personuppgifter kommer endast att överföras utanför EES eller något annat land utanför EES som Europeiska kommissionen har ansett erbjuder en adekvat nivå av skydd (även kallade ”vitlistade länder” – listade här https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_sv ) under följande omständigheter: När du uttryckligen har lämnat dittsamtycke till oss att göra det; när det är nödvändigt för att upprätta eller fullgöra ett avtal som ingåtts mellan dig och Game Lounge; eller för att följa och agera i linje med juridiska skyldigheter och förpliktelser.

Om personuppgifter överförs utanför EES, inom Game Lounge eller till någon av Game Lounges affärspartner, säkerställer vi att alla lämpliga skyddsåtgärder är på plats för att garantera att samma skydd ges och att samma standarder tillämpas som inom EES. Du är berättigad att erhålla en kopia av sådana skyddsåtgärder genom att kontakta oss på adressen nedan.

Avtal som innehåller standardavtalsklausuler för EU (EU:s typklausuler) kommer att användas, vilka kräver att den enhet som mottar personuppgifterna ska använda samma standarder som de skulle omfattas av om de verkade inom EES. Om uppgifter överförs till USA och den enhet som mottar uppgifterna är registrerad inom Privacy Shield (ett ramverk som säkerställer skydd av personuppgifter) ska överföringen anses ha samma skyddsnivå som godkänts av Europeiska kommissionen.

Den Registrerades Rättigheter

Game Lounge åtar sig att hjälpa dig på bästa möjliga sätt om du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter avseende dina personuppgifter. Vi kan i vissa fall behöva verifiera din identitet innan vi tillmötesgår din begäran om att utöva en relevant rättighet.

  • Tillgång till din personliga data
  • En elektronisk kopia av din personliga data
  • Rättelse av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga
  • Radering eller begränsning av dina personuppgifter under vissa omständigheter enligt tillämplig lag.

Bolagsinformation

Om du har några frågor/kommentarer om integritet eller om du vill utöva någon av dina individuella rättigheter, vänligen kontakta vår DPO på: [email protected] eller genom att skriva till adressen ovan.

Ändringar av denna integritetspolicy

Game Lounge förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn när som helst. Det rekommenderas att du kollar denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste uppdateringen. Skulle ändringarna påverka aktiviteter som utförs på grundval av Användarens samtycke, ska Game Lounge samla in nytt samtycke från användaren, där så krävs.

Senaste uppdatering: 2023-02-13

Per

Per har över 10 års erfarenhet av iGaming industrin. Sedan hösten 2020 är Per ansvarig för den svenska versionen av bettingportalen Betting.com tillsammans med Janne Kouva. När det kommer till sport och betting är Per allätare. Hans intresse för sport är enormt och då handlar det inte bara om fotboll, ishockey och tennis, utan även mindre sporter som innebandy, handboll, bandy och curling. När det kommer till sport vet Per det mesta så har du några frågor är det bara att höra av sig! Här på Betting.com kommer Per framför allt producera olika former av bettingartiklar som kan vara allt från matchanalyser till recensioner av olika spelbolag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste erbjudandena inom sportbetting, insikter och få värdefulla förslag för att förbättra din spelupplevelse!